Your address will show here +12 34 56 78
Rozwój
Nowoczesne firmy, a zwłaszcza międzynarodowe korporacje, zapewniają swoim pracownikom szereg świadczeń pozapłacowych, do których często zaliczają się szkolenia oraz kursy językowe. Z badań wynika, że niestety wielu właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw podchodzi sceptycznie do finansowania kosztownych szkoleń swoim pracownikom. Niektórzy są zdania, że nie opłaca się inwestować energii ani środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych osób, ponieważ zdobytą wiedzę mogą chcieć wykorzystać u konkurencji.

Oczywiście tarnowscy pracodawcy nie powinni żałować pieniędzy na szkolenia, ponieważ może to przysłużyć się zwiększeniu efektywności i samodzielności pracowników. Kadra, która ma aktualną wiedzę branżową z pewnością w kontaktach z klientami, uchodzi za bardziej profesjonalną.

Eksperci zauważyli też, że szkolenia pracowników przyczyniają się do zwiększenia ich zaangażowania w wykonywanie obowiązków i podniesienia poziomu lojalności w stosunku do pracodawcy. Dzisiaj możemy już mówić o rynku pracownika, a pracodawcy z Tarnowa muszą mierzyć się z fluktuacją kadr, gdyż specjaliści nie zastanawiają się długo nad zmianą miejsca zatrudnienia po otrzymaniu lepszej propozycji.

Warto pamiętać też, że szkolenia grupowe czy wyjazdy integracyjne, w których uczestniczą zarówno pracownicy niższego szczebla, jak i menedżerowie, zbliżają do siebie ludzi. Tego typu okazje sprzyjają bliższemu poznaniu się, a w dłuższej perspektywie poprawiają komunikację w firmie. Dobrze wyszkolone kadry pracują na pozytywny wizerunek firmy. Poza tym pracownik, który ma szansę rozwoju, czuje się bardziej zmotywowany i doceniony.

W obecnych czasach wielu kandydatów do pracy w Tarnowie zwraca uwagę na to, co pracodawca ma do zaoferowania poza płacą zasadniczą. Osoby, którym zależy na rozwoju w danej branży, doceniają takie kwestie jak dofinansowanie szkoleń czy studiów podyplomowych. Ponadto benefity w postaci nauki języków obcych też cieszą się sporym zainteresowaniem, a pracodawca wie, że inwestuje w umiejętności, które rzeczywiście są przydatne na danym stanowisku. Ponadto szef finansujący podnoszenie kwalifikacji pracowników, powinien wiedzieć, że szkolenia czy seminaria należy wybierać rozważnie – tematyka i program szkolenia powinien być dostosowany do potrzeb oraz umiejętności pracownika, a przede wszystkim do celów biznesowych firmy.0

Rozwój
Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukująca pracy, musisz koniecznie poznać swoje obowiązki. Niektórym wydaje się, że rejestrując się, zyskujemy tylko prawa, a prawda jest taka, że mamy wtedy także obowiązki, z których musimy wywiązać się wobec PUP.

Do twoich obowiązków należy przede wszystkim:

 • raz na 90 dni zgłosić się do PUP w celu potwierdzenia, że jesteś nadal osobą zainteresowaną pomocą określoną według ustawy;
 • w razie wystąpienia zmian w karcie rejestracyjnej i oświadczeniach, masz 7 dni na powiadomienie urzędu o tym fakcie;
 • musisz stawiać się w urzędzie w wyznaczonym terminie, w razie niestawienia się musisz podać przyczynę w ciągu 7 dni;
 • musisz podjąć indywidualny plan działania, jeśli zostanie ci taki zaproponowany.

Jako osoba poszukująca pracy masz prawo skorzystać z usług rynku pracy za pośrednictwem PUP. Do tych usług należą: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, porady indywidualne oraz porady grupowe.

Pośrednictwo pracy to indywidualne wsparcie pośrednika, targi pracy, giełdy pracy, które umożliwiają kontakt z kandydatem do pracy za pośrednictwem pośrednika właśnie. Poradnictwo zawodowe może być prowadzone w formie indywidualnej oraz grupowej. Indywidualne poradnictwo to bezpośredni kontakt z doradcą zawodowym, który wspomaga proces podejmowania decyzji zawodowej przez osobę poszukującą pracy. Z kolei porady grupowe prowadzone są przez doradcę zawodowego. Podczas zajęć, które prowadzi doradca, uczestnicy mają możliwość rozwijać umiejętności, przydatne w planowaniu kariery zawodowej oraz dokonywaniu samooceny.

Mając status osoby poszukującej pracy, możesz skorzystać z usług szkoleniowych, ubiegać się o refundację kosztów egzaminów, które zagwarantują ci uzyskanie świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, uprawnień, bądź tytułów zawodowych, a także kosztów uzyskania licencji, które notabene są niezbędne do podjęcia pracy w określonym zawodzie. Możesz także starać się o pożyczkę na pokrycie kosztów szkolenia, które podejmujesz w celu nawiązania stosunku pracy z pracodawcą lub także ubiegać się o pulę środków finansowych z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów studiów podyplomowych.

Jednak, aby móc skorzystać z tych przywilejów, musisz oprócz statusu osoby poszukującej pracy być:

 • w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub służbowego z przyczyn niezależnych od ciebie (np. z przyczyn zakładu pracy);
 • zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub obecnie znajduje się w stanie likwidacji;
 • osobą otrzymującą świadczenie socjalne, które przysługuje na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny;
 • osobą uczestniczącą w zajęciach centrum integracji społecznej lub też programie integracji, który określony jest w przepisach o pomocy społecznej;
 • żołnierzem rezerwy;
 • osobą pobierającą rentę szkoleniową:
 • osobą pobierającą świadczenie szkoleniowe;
 • osobą podlegającą ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie tzn. na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśli masz w zamiarze podjąć zatrudnienie, bądź też inną pracę zarobkową, bądź działalność gospodarczą poza rolnictwem;
 • pracownikiem lub przedsiębiorcą powyżej 45 roku i chcesz się nadal rozwijać zawodowo;
 • cudzoziemcem, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy, bądź wizę, która została wydana w celu wykonywania pracy na terenie Polski.

Jeżeli podejmujesz szkolenia lub studia podyplomowe w ramach pomocy udzielanej przez Powiatowy Urząd Pracy, nie będzie przysługiwało ci stypendium. Jednak jako osoba poszukująca pracy możesz otrzymać zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie bądź psychologiczne, a także zwrot za powrót do miejsca zamieszkania, o ile na te badania otrzymano skierowanie wydane przez PUP i osoba poszukująca pracy musi na nie dojechać.

Możesz także jako osoba poszukująca pracy, odbyć przygotowania zawodowe dorosłych, które nada ci umiejętności i kwalifikacje zawodowe, które zostaną potwierdzone przez świadectwo lub zaświadczenie. Powyższe korzyści możesz otrzymać, jeśli:

 • otrzymujesz świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczysz w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • jesteś żołnierzem rezerwy,
 • pobierasz rentę szkoleniową,
 • pobierasz świadczenie szkoleniowe.
0

Informacje, Rozwój
Kreatywność to zdecydowanie domena mieszkańców Tarnowa. Pod hasłem kreatywności właśnie organizowane są w mieście inicjatywy twórcze dla określonych grup. Spotkania przeznaczone są przede wszystkim dla ludzi kultury, dziennikarzy, twórców, menedżerów oraz przedsiębiorców.

Spotkania naukowe

Przedsięwzięcie w formie wykładów, prelekcji i konferencji to rodzaj spotkań różnorodnych ludzi z ciekawych branż. Inicjatywa ma służyć zarówno wymianie kontaktów, jak i poznaniu praktyk biznesowych, niekiedy nawet konkurencji. Wszystko z przymrużeniem oka, ale jak najbardziej poważnie. Głównym celem jest nauka na błędach, dzielenie się trudnymi doświadczeniami z pracy zawodowej i zakamarków prowadzenia własnego biznesu. Zdecydowanie warto brać udział w tego typu wydarzeniach. Mogą one okazać się pomocne w prowadzeniu własnego biznesu lub w pracy codziennej. Pozwolą być może uniknąć nieciekawych lub stresujących sytuacji oraz wyciągnąć wnioski z cudzych porażek.

Nadzieje

Niektórzy pesymiści stwierdzą, że po co to komu. Przecież w Tarnowie nie opłaca się być kreatywną osobą. O pracę ciężko, a i tak nikt potencjału nie doceni. Po co więc? Chociażby po to, żeby coś zmienić w mieście. Jeśli część ludzi reprezentuje podejście maruderów „nic się nie dzieje”, „nic się nie zmienia”, „jest tylko gorzej” – to rzeczywiście nic się nie zmieni. Jednak w ludziach kreatywnych jest właśnie siła, która może zadecydować o przyszłych losach Tarnowa. To właśnie oni mogą stworzyć nowe miejsca pracy i zatrzymać tych wszystkich ambitnych ludzi wyjeżdżających do pracy do Krakowa. W nich siła i nadzieja na to, aby Tarnów mógł stać się drugim Krakowem nie tylko w dziedzinie turystyki, ale także rynku pracy.

Potencjał

Aby zatrzymać odpływ młodych zdolnych ludzi z Tarnowa, trzeba rozwijać w nich nić zainteresowania już na etapie edukacji szkolnej. Ważne, aby zachęcać swoje dzieci do aktywności. Niech podejmują inicjatywy i wyzwania. Niech tworzą gazetki szkolne, strony internetowe, fotografują, tworzą grupy dyskusyjne, wzajemnie się motywują. Tylko młodzi kreatywni ludzie są w stanie nadać nowe życie miastu i wzmocnić rynek pracy. W Tarnowie potrzebne są nowe inwestycje i świeże, nieograniczone umysły z potencjałem, które zmienią miasto w prężnie działający ośrodek gospodarczy.0

Informacje, Rozwój
Większość ludzi myśli, że zawód nauczyciela jest lekki, prosty i przyjemny. Przecież mają wakacje, ferie, pracują w „państwówce”, mają różne godziny pracy, więc łatwiej im coś załatwić w ciągu dnia. Czasami kończą o 11:00…

Wyobrażenia

Jak to dobrze być nauczycielem można wymieniać w nieskończoność. Często są to jednak tylko i wyłącznie wyobrażenia innych ludzi. Z rzeczywistością ma to jednak niewiele wspólnego. Przede wszystkim, aby zostać nauczycielem trzeba mieć powołanie jak ksiądz lub lekarz.

Trud

Przede wszystkim, aby zostać nauczycielem trzeba mieć odpowiednie predyspozycje i wykształcenie wyższe. Należy także spełnić szereg warunków takich jak np.: niekaralność, wysokie standardy moralne, wysokie standardy obyczajowe. Nauczyciel musi wykazywać się niezmierzonymi pokładami cierpliwości i wykonywać swoją pracę z pasją i poczuciem misji. Nade wszystko wymagane jest poczucie odpowiedzialności. To w końcu na barkach nauczyciela spoczywa trud przekazania i wychowania młodego pokolenia.

Wyróżnienie

Tarnowscy nauczyciele dzięki swojemu uporowi i pasji zostali docenieni przez miasto. Ponad 100 nauczycieli otrzymało Nagrodę Prezydenta Tarnowa za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Praca, trud, zaangażowanie, pomysły, działanie, inicjatywy, które podejmują każdego dnia tarnowscy nauczyciele, zostały nagrodzone i wyróżnione. Największą nagrodą dla grona pedagogicznego jednak są osiągnięcia ich podopiecznych. Wiedzą jak wiele zależy od ich podejścia do ucznia.

Przygotowanie

Należy pamiętać, że praca nauczyciela, to nie tylko godziny spędzone w szkole. To także niezmierzona ilość czasu przeznaczona na przygotowanie lekcji, sprawdzenie klasówek i merytoryczne opracowanie materiałów dydaktycznych.

Rzeczywistość

Zarobki nauczyciela uzależnione są od stopnia zawodowego. Niestety ostatnie zmiany wprowadziły niemały chaos do świata nauczycielskiego. Cięcia etatów, zwolnienia i przebranżowienie niekiedy stały się przykrą rzeczywistością nauczycieli w całej Polsce. Tarnów nie jest odosobniony w tym procederze.0