Szukasz pracy? Poznaj swoje prawa i obowiązki!

szukaj pracy w Tarnowie

Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukująca pracy, musisz koniecznie poznać swoje obowiązki. Niektórym wydaje się, że rejestrując się, zyskujemy tylko prawa, a prawda jest taka, że mamy wtedy także obowiązki, z których musimy wywiązać się wobec PUP.

Do twoich obowiązków należy przede wszystkim:

 • raz na 90 dni zgłosić się do PUP w celu potwierdzenia, że jesteś nadal osobą zainteresowaną pomocą określoną według ustawy;
 • w razie wystąpienia zmian w karcie rejestracyjnej i oświadczeniach, masz 7 dni na powiadomienie urzędu o tym fakcie;
 • musisz stawiać się w urzędzie w wyznaczonym terminie, w razie niestawienia się musisz podać przyczynę w ciągu 7 dni;
 • musisz podjąć indywidualny plan działania, jeśli zostanie ci taki zaproponowany.

Jako osoba poszukująca pracy masz prawo skorzystać z usług rynku pracy za pośrednictwem PUP. Do tych usług należą: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, porady indywidualne oraz porady grupowe.

Pośrednictwo pracy to indywidualne wsparcie pośrednika, targi pracy, giełdy pracy, które umożliwiają kontakt z kandydatem do pracy za pośrednictwem pośrednika właśnie. Poradnictwo zawodowe może być prowadzone w formie indywidualnej oraz grupowej. Indywidualne poradnictwo to bezpośredni kontakt z doradcą zawodowym, który wspomaga proces podejmowania decyzji zawodowej przez osobę poszukującą pracy. Z kolei porady grupowe prowadzone są przez doradcę zawodowego. Podczas zajęć, które prowadzi doradca, uczestnicy mają możliwość rozwijać umiejętności, przydatne w planowaniu kariery zawodowej oraz dokonywaniu samooceny.

Mając status osoby poszukującej pracy, możesz skorzystać z usług szkoleniowych, ubiegać się o refundację kosztów egzaminów, które zagwarantują ci uzyskanie świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, uprawnień, bądź tytułów zawodowych, a także kosztów uzyskania licencji, które notabene są niezbędne do podjęcia pracy w określonym zawodzie. Możesz także starać się o pożyczkę na pokrycie kosztów szkolenia, które podejmujesz w celu nawiązania stosunku pracy z pracodawcą lub także ubiegać się o pulę środków finansowych z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów studiów podyplomowych.

Jednak, aby móc skorzystać z tych przywilejów, musisz oprócz statusu osoby poszukującej pracy być:

 • w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub służbowego z przyczyn niezależnych od ciebie (np. z przyczyn zakładu pracy);
 • zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub obecnie znajduje się w stanie likwidacji;
 • osobą otrzymującą świadczenie socjalne, które przysługuje na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny;
 • osobą uczestniczącą w zajęciach centrum integracji społecznej lub też programie integracji, który określony jest w przepisach o pomocy społecznej;
 • żołnierzem rezerwy;
 • osobą pobierającą rentę szkoleniową:
 • osobą pobierającą świadczenie szkoleniowe;
 • osobą podlegającą ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie tzn. na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśli masz w zamiarze podjąć zatrudnienie, bądź też inną pracę zarobkową, bądź działalność gospodarczą poza rolnictwem;
 • pracownikiem lub przedsiębiorcą powyżej 45 roku i chcesz się nadal rozwijać zawodowo;
 • cudzoziemcem, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy, bądź wizę, która została wydana w celu wykonywania pracy na terenie Polski.

Jeżeli podejmujesz szkolenia lub studia podyplomowe w ramach pomocy udzielanej przez Powiatowy Urząd Pracy, nie będzie przysługiwało ci stypendium. Jednak jako osoba poszukująca pracy możesz otrzymać zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie bądź psychologiczne, a także zwrot za powrót do miejsca zamieszkania, o ile na te badania otrzymano skierowanie wydane przez PUP i osoba poszukująca pracy musi na nie dojechać.

Możesz także jako osoba poszukująca pracy, odbyć przygotowania zawodowe dorosłych, które nada ci umiejętności i kwalifikacje zawodowe, które zostaną potwierdzone przez świadectwo lub zaświadczenie. Powyższe korzyści możesz otrzymać, jeśli:

 • otrzymujesz świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczysz w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • jesteś żołnierzem rezerwy,
 • pobierasz rentę szkoleniową,
 • pobierasz świadczenie szkoleniowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.