Wsparcie dla pracodawców i przedsiębiorców

Wsparcie dla pracodawcow i przedsiebiorcow

Pośrednictwo pracy

Pracodawców i przedsiębiorców obejmuje wiele form pomocy ze strony powiatowych urzędów pracy. Do wsparcia zaliczane jest m.in. pośrednictwo pracy krajowej oraz unijnej. Pracodawcy z Tarnowa mogą zamieszczać oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności, a także korzystać z pomocy w doborze pracowników. Doradcy EURES w ramach wojewódzkich urzędów pracy wspierają pracodawców w obszarze planowania strategii rekrutacji oraz w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych.

Staże i bony stażowe

Kolejną formą wsparcia są staże. Te dla osób do 30 roku życia trwają od 3 do 12 miesięcy, a w przypadku pozostałych bezrobotnych długość stażu wynosi od 3 do 6 miesięcy. Bezrobotni mogą starać się o bony stażowe – mogą je otrzymać osoby bezrobotne przed 30 rokiem życia, jeśli znalazły pracodawcę, który zadeklarował, że zatrudni je po skończeniu stażu na minimum 6 miesięcy. W ramach bonu stażowego starosta może sfinansować koszty przejazdu z i do miejsca odbywania stażu oraz koszty badań lekarskich lub psychologicznych.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Z refundacji może skorzystać nie tylko przedsiębiorca, ale też producent rolny, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła podstawowa. Wysokość refundacji kosztów nie może być wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Prace interwencyjne

Mogą być organizowane u pracodawców oraz przedsiębiorców, a refundacja w ramach prac interwencyjnych może być przyznana na okres do 6 lub do 12 miesięcy.

Szkolenia pracowników w celu podniesienia kwalifikacji

Wielu pracowników nie może znaleźć pracy w Tarnowie, ponieważ nie mają odpowiednich kwalifikacji. Starosta może sfinansować szkolenia indywidualne i grupowe oraz studia podyplomowe. Ze szkoleń korzystają m.in. osoby zatrudnione u pracodawców, wobec których ogłoszono upadłość oraz cudzoziemcy.

Inne formy wsparcia tarnowskich pracodawców to m.in. przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne, poradnictwo zawodowe, świadczenia aktywizacyjne czy dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia. Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z grantów na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.