Praca: Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 126953

Warunki pracy

Praca w podstawowym systemie czasu pracy/ praca jednozmianowa


Praca administracyjno-biurowa


Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu


Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała (siedząca)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przy ul. Traugutta 4, budynek nie jest wyposażony w windę osobową, podjazd dla osób niepełnosprawnych (tylko na poziomie parteru budynku), w przypadku osób z niepełnosprawnością narządów ruchu brak możliwości dostania się na wyższe piętra budynku bez pomocy wyznaczonych osób


Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: meble biurowe, zestaw komputerowy, telefon


Dodatkowo obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru, skaner, fax.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Policji oraz spraw wynikających ze stosunku pracy, prowadzenie ewidencji kadrowej oraz bieżąca aktualizacja w Systemie Wspomagania Obsługi Policji SWOP (dla pracowników Policji)
 • Prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja zbioru przepisów prowadzonych w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie
 • Prowadzenie centralnej ewidencji pieczęci i stempli w KMP w Tarnowie (zamawianie i zaopatrywanie komórek i jednostek organizacyjnych KMP w Tarnowie w pieczęcie i stemple)
 • Prowadzenie i koordynowanie działań związanych z prowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla pracowników Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz sporządzanie comiesięcznych zestawień naliczonych składek i generowanie listy wpłat
 • Zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Policji
 • Opracowywanie i sporządzanie m.in. miesięcznych oraz rocznych informacji/deklaracji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KMP w Tarnowie w programie „E-PFRON” oraz sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników KMP w Tarnowie (Rb-70) jak również innych w ramach zagadnień przydzielonych kompetencji
 • Sporządzanie wniosków do Powiatowych Urzędów Pracy
 • Wystawianie, prolongowanie dokumentów służbowych pracownikom Policji oraz prowadzenie ewidencji wydanych dokumentów (rejestry)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach ds. obsługi kadrowej
 • Znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych, ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych
 • Znajomość, obsługi komputera
 • Systematyczność
 • Rzetelność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeżeli urodziła się przez 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważaniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
APLIKUJ TERAZ