Praca: Legalizator

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Legalizator
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 137547

Warunki pracy


 • stres związany z obsługą klienta
 • praca wymagająca wysiłku fizycznego i zdolności manualnych (przenoszenie ciężarów zgodnie z obowiązującymi przepisami)
 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
 • praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych
 • praca w siedzibie i poza siedzibą Urzędu (wjazdy służbowe)
 • praca w zmiennych warunkach środowiskowych
 • budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości

Zakres zadań

 • sprawdza przyrządy pomiarowe w celu określenia ich parametrów metrologicznych
 • sporządza dokumentację wykonywanych czynności metrologicznych w celu udokumentowania podjętej decyzji
 • dokonuje wpisów w rejestrze w celu ewidencjonowania wykonywanych czynności
 • obsługuje urządzenia biurowe
 • obsługuje specjalistyczne przyrządy kontrolne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • czynne prawo jazdy kat B
 • gotowość do wyjazdów służbowych
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • umiejętność interpretacji aktów prawnych ( ustaw, rozporządzeń )
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (dobra znajomość edytora tekstu WORD i arkusza kalkulacyjnego Excel)
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentacji metrologicznej
 • znajomość podstawowych aktów prawnych normujących funkcjonowanie administracji miar (Ustawa Prawo o miarach i akty wykonawcze, Ustawa o systemach oceny zgodności)
 • podstawowa wiedza techniczna w zakresie przeprowadzania legalizacji, wzorcowań i sprawdzeń przyrządów pomiarowych
 • znajomość zagadnień z zakresu metrologii