Praca: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 137246

Warunki pracy

Praca jednozmianowa, praca administracyjno-biurowa,


Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała (siedząca)


Wysiłek fizyczny


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca wykonywana w pomieszczeniach budynku Komisariatu Policji Tarnów-Centrum ul. Narutowicza 6


Budynek nie jest wyposażony w windę osobową bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych


Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: meble biurowe, komputer z drukarką, telefon


Dodatkowo obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka do papieru


Inne: konieczność kontaktu z podmiotami pozapolicyjnymi - prokuratura, sąd, firmy ubezpieczeniowe, strony postępowań posiadające interes prawny

Zakres zadań

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i składanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" i "BE", prowadzenie ewidencji spisów akt przekazanych kategorii "B" i "BE" oraz prowadzewnie ewidencji protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej "BC" i wydawanych zezwoleń na brakowanie,
 • prowadzenie ewidencji protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" i "BE", brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której upynął okres przechowywania oraz sporządzanie protokołów brakowania,
 • wypożyczanie akt i materiałów niearchiwalnych dla jednostek RSW i udzielanie informacji z tych akt, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • przygotowywanie kserokopii lub wyciągów z dokumentacji niearchiwalnej na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych i sądowych za zgodą Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie,
 • przygotowywanie wniosków do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie o wyrażenie zgody na udostępnianie oryginałów dokumentów niearchiwalnych lub udzielanie informacji dla upoważnionych osób, instytucji pozaresortowych,
 • udział w pracach komisji do spraw przekazywania agend służbowych naczelników wydziałów KMP i komendantów komisariatów Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji w pracy biurowej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeżeli urodziła się przez 1 sierpnia 1972 roku,
 • komunikatywność,
 • umiejętnosć kierowania oraz pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe