Praca: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 133650

Warunki pracy

-  Praca w podstawowym systemie czasu pracy/ praca jednozmianowa


-  Praca administracyjno-biurowa


-  Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu


-  Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała (siedząca)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przy ul. Traugutta 4,  budynek nie jest wyposażony w windę osobową, podjazd dla osób niepełnosprawnych (tylko na poziomie parteru budynku), w przypadku osób z niepełnosprawnością narządów ruchu brak możliwości dostania się na wyższe piętra budynku bez pomocy wynaczonych osób.


-  Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: meble biurowe, zestaw komputerowy, telefon,


-  Dodatkowo obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru, skaner, fax.


 

Zakres zadań

 • Nadzór i organizacja w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie oraz jednostkach podległych: badań profilaktycznych i kontrolnych policjantów, badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Policji oraz badań wstępnych osób ubiegających się o staż w KMP w Tarnowie, badań do celów sanitarno-epidemiologicznych policjantów i pracowników Policji, badań lekarskich kierowców pojazdów uprzywilejowanych (policjanci i pracownicy Policji), szczepień ochronnych policjantów i pracowników Policji w celu prawidłowej realizacji zadań przez policjantów i pracowników Policji,
 • Współpraca z jednostkami służby medycyny pracy w zakresie realizacji badań profilaktycznych i szczepień ochronnych w celu zapewnienia aktualności zaświadczeń i orzeczeń wydawanych przez służbę medycyny pracy/lekarzy profilaktyków,
 • Kontrolowanie prawidłowości wystawianych skierowań na badania/szczepienia, monitorowanie terminów ich wykonania, rejestracja skierowań na badania i szczepienia ochronne dla policjantów i pracowników KMP w Tarnowie oraz wprowadzanie i bieżąca aktualizacja w systemie SWOP „Medycyna Pracy” celem prawidłowej realizacji zadań,
 • Opisywanie i sprawdzenie faktur z usług medycznych pod względem merytorycznym i finansowym oraz sporządzanie zestawień dot. przedmiotowych faktur i rozliczanie zarejestrowanych skierowań na badania profilaktyczne, wstępne, okresowe, kontrolne i specjalistyczne oraz na szczepienia ochronne policjantów i pracowników Policji celem prawidłowej realizacji zadań,
 • Bilansowanie rocznych potrzeb w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz jednostek podległych celem prawidłowej realizacji zadań,
 • Prowadzenie rejestru decyzji o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne jak również prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń oraz wydawanie zezwoleń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne dla policjantów KMP w Tarnowie celem prawidłowej realizacji zadań,
 • Nadzorowanie i prowadzenie czynności zmierzających do refundacji przez pracodawcę kosztu zakupu okularów do pracy przy monitorach ekranowych celem prawidłowej realizacji zadań,
 • Prowadzenie postępowań i szkoleń poekspozycyjnych (dot. m.in. zakażeń HIV, gruźlicą, wścieklizną, odkleszczowym zapaleniem mózgu) celem prawidłowej realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • znajomość przepisów z zakresu medycyny pracy,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
 • kreatywność,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (pakietu biurowego MS Word),
 • umiejętność komunikowania się, współpracy,
 • interpretacji przepisów,
 • podejmowania decyzji, przewidywania, prognozowania
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeżeli urodziła się przez 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”