Praca: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 133653

Warunki pracy

Praca w podstawowym systemie czasu pracy/ praca jednozmianowa


Praca administracyjno-biurowaPraca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, praca w terenie


Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała (siedząca)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przy ul. Traugutta 4,  budynek nie jest wyposażony w windę osobową, podjazd dla osób niepełnosprawnych (tylko na poziomie parteru budynku), w przypadku osób z niepełnosprawnością narządów ruchu brak możliwości dostania się na wyższe piętra budynku bez pomocy wynaczonych osób


Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: meble biurowe, zestaw komputerowy, telefon,


Dodatkowo obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru, skaner, fax.


 

Zakres zadań

 • Nadzorowanie i kontrolowanie przepisów bhp oraz analizowanie ujawnionych w tym zakresie nieprawidłowości i zagrożeń oraz sporządzanie analizy rocznej stanu bhp celem ustalenia przyczyn ich powstania i określenia sposobu ich likwidacji,
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych oraz analizowanie okoliczności wypadków celem ustalenia ich przyczyn i wypracowania skutecznych przedsięwzięć profilaktyczno – zapobiegawczych. Ustalanie okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe. Prowadzenie odpowiednich ewidencji i rejestrów w zakresie nadzorowanych zagadnień mające na celu przygotowanie danych uwzględnianych w rocznym sprawozdaniu z zakresu bhp w KMP w Tarnowie,
 • Bilansowanie potrzeb dot. szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla aktualnie zatrudnionych policjantów i pracowników Policji, prowadzenie ewidencji osób przeszkolonych oraz współpraca z Wydziałem Doboru i Szkolenia oraz Wydziałem Kadr KWP w Krakowie w tym zakresie celem prawidłowej realizacji zadań ,
 • Prowadzenie wymaganych szkoleń i instruktaży z zakresu bhp dla nowoprzyjętych policjantów i pracowników oraz współudział w organizowaniu szkoleń dla aktualnie zatrudnionych celem zapoznania z przepisami bhp,
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego oraz uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w KMP w Tarnowie w celu przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych i instrukcji ogólnych dot. bezpieczeństwa i higieny pracy w celu określeniu bezpiecznych warunków służby i pracy oraz kontroli ich przestrzegania w KMP w Tarnowie,
 • Współdziałanie ze społeczną inspekcją, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Tarnowie oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp jak również przy podejmowaniu przez pracodawcę przedsięwzięć w celu poprawy warunków pracy,
 • Współpraca z upoważnionymi laboratoriami w zakresie badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy w celu organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeżeli urodziła się przez 1 sierpnia 1972 roku
 • znajomość przepisów z zakresu bhp,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
 • kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe