Praca: Starszy referent

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 42430

Warunki pracy

Praca na zajmowanym stanowisku odbywać się będzie w trzykondygnacyjnym budynku. Miejsce pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie posiada windy. Dostępność do pomieszczeń socjalnych m.in. jadalni i szatni. Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy oraz urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery itp. Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres. Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego oraz narzędzi biurowych – (kserokopiarka, drukarka, niszczarka do dokumentów, skaner). Możliwa praca w systemie zmianowym przez 7 dni w tygodniu, w nietypowych godzinach pracy, w tym praca w nocy. Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu służbowego), udział w przeprowadzaniu kontroli.

Zakres zadań

 • udział w prowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wymierzania kar pieniężnych za naruszenie przepisów w zakresie ochrony środowiska
 • wykonywanie kontroli w oparciu o dokumenty - automonitoring w zakresie szczególnego korzystania ze środowiska
 • przygotowywanie syntetycznych informacji oraz raportów, komunikatów i statystyk związanych ze sprawozdawczością z prowadzonej działalności kontrolnej
 • wydawanie postanowień i opinii
 • prowadzenie baz danych związanych z działalnością kontrolną

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu ochrona środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem: Prawo ochrony środowiska, ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość obsługi pełnego pakietu MS Office, MS Windows oraz urządzeń biurowych (fax, skaner, kserokopiarka)
 • łatwość pisemnego formułowania wniosków
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów
 • analityczne myślenie
APLIKUJ TERAZ