Praca: Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 84356

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji

 • praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności

 • obsługa innych urządzeń biurowych

 • na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka

 • budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.


 

Zakres zadań

 • Występuje przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia.
 • Wnosi do sądów akty oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe oraz wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
 • Wnosi do sądów środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sądy w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia.
 • Prowadzi dochodzenia w sprawach przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm).
 • Wnosi do sądów wnioski o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.
 • Współpracuje z organami ścigania, prokuraturą i sądami
 • Nakłada grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub do 1 rok w danym obszarze
 • Znajomość zagadnień podatkowych i celnych: ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Dział I-III, VI rozdział 1, 2; ustawa z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy; ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego Dział I-IX, ogólna wiedza z zakresu: ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym, ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Umiejętność argumentowania - konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania. Może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych.
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji).
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
 • Umiejętność publicznego swobodnego wypowiadania się.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi aplikacji użytkowych adekwatnych do wykonywania zadań na danym stanowisku pracy.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych
APLIKUJ TERAZ