Praca: Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Brzesko
Ogłoszenie o naborze Nr 122087

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30;

 • praca w siedzibie urzędu,

 • wyjazdy służbowe i szkolenia,

 • praca wymagająca kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i mailowych.


2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner,

 • praca na pierwszym piętrze,

 • praca przy sztucznym oświetleniu.

Zakres zadań

 • Prowadzenie księgowości analitycznej w tym m in. uzgadnianie księgowe ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych.
 • Księgowanie operacji finansowych.
 • Rozliczanie delegacji służbowych oraz kosztów podróży funkcjonariuszy podnoszących kwalifikacje.
 • Archiwizacja dokumentacji księgowej budżetu.
 • Prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
 • Rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy.
 • Rozliczanie środków przyznanych z budżetu państwa dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • posiadanie obywatelstwo polskiego
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych
 • umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy : o finansach publicznych, o rachunkowości, o służbie cywilnej, o Państwowej Straży Pożarnej oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw, przepisów dotyczących podróży służbowych
 • znajomość stosowanego w PSP programu księgowo-płacowego Fortech, programu Płatnik, obsługi PUE ZUS
 • umiejętność analitycznego myślenia i sprawnej organizacji pracy
 • dyspozycyjność, dokładność, samodzielność, komunikatywność i terminowość oraz chęć uczestniczenia w szkoleniach i pogłębiania wiedzy w zakresie finansów
 • prawo jazdy kat. „B”
APLIKUJ TERAZ