Praca: Starszy inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 116798

Warunki pracy

1. praca administracyjno-biurowa, 2. praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3 m, 3. stres związany z obsługą petentów. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1. narzędzia pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe, 2. budynek nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań

  • Prowadzenie postępowań administarcyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień
  • Nadzór konserwatorski nad robotami budowlanymi, pracami konserwatorskimi i restauratorskimi
  • Kontrola stanu zachowania i sposobu użytkowania zabytków oraz pozostałe kontrole konserwatorskie dotyczące zabytków nieruchomych
  • Opracowywanie zaleceń konserwatorskich oraz wydawanie zaświadczeń
  • Opracowywanie wniosków i wytycznych do studiów uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie studiów uwarunkowań, uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, o ustaleniu inwestycji celu publicznego i pokrewnych, pod kątem ochrony zabytków nieruchomych, krajobrazu kulturowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe związane z architekturą, urbanistyką, historią sztuki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Wiedza specjalistyczna z zakresu: ochrony zabytków nieruchomych, architektury i urbanistyki.
Znajomość przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego.
Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe