Praca: Nauczyciel

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
Nauczyciel
Miejsce pracy: Dąbrowa Tarnowska
Numer: StPr/21/0452
OBOWIĄZKI:
wyposażenie uczniów w wiedzę niezbędną z zakresu nauczanych przedmiotów w zawodzie technik informatyk, kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych przewidzianych w programie nauczania , realizowanie programów nauczania wg zasad współczesnej dydaktyki , z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych (komputery , testy itp) aktualizowanie programów nauczania o treści wynikającej z rozwoju techniki i technologii w zakresie nauczanej specjalności (zawodu)udoskonalenie metod nauczania i wychowania, ocenianie uczniów , ich postępów w nauce , analizowanie przyczyn niepowodzeń , opracowywanie różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów , wdrażanie uczniów do samodzielnej , systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu , przygotowywanie uczniów do wykonywania zadań związanych z ich przyszłą pracą zawodową, dbanie o stan zdrowia psychofizycznego uczniów i kulturę ich zachowania, współdziałanie z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej , współpraca z zakładami pracy z regionu dla którego szkoła przygotowuje kadry,dostosowywanie kształcenia do wymogów stawianych przez te dekady, prowadzenie dokumentacji pedagogicznej , poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczania przedmiotu , wiedzy pedagogicznej , szczególnie poznawanie osiągnięć współczesnej techniki i nauki o wychowaniu , doskonalenie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w róznych formach doskonalenia i samokształcenia , współdziałanie z rodzicami na rzecz klasy i szkoły.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne


Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotów zawodowych informatycznych .Niepełny etat: 17/18 .Wysokość wynagrodzenia zgodnie z Kartą Nauczyciela. Okres zatrudnienia od 01.09.2021-31.08.2022

Miejsce pracy:

Dąbrowa Tarnowska


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej