Praca: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Tarnowie
poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 87327

Warunki pracy

- praca w podstawowym systemie czasu pracy /praca jednozmianowa,


- praca biurowa,


- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała,


- podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon,


- dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań

 • kierowanie funkcjonariuszy do szkół i ośrodków szkolenia Policji na podstawowe poziomy edukacyjne oraz sporządzanie stosownych dokumentów w tym zakresie celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • opracowywanie i sporządzanie comiesięcznych harmonogramów zajęć z zakresu ogólnej sprawności fizycznej oraz taktyki i techniki interwencji dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie; rozliczanie nieobecności funkcjonariuszy na przedmiotowych zajęciach,
 • organizacja odbywania praktyk zawodowych w KMP w Tarnowie przez studentów celem zaliczenia odbycia przez praktykantów praktyki zawodowej,
 • sporządzanie planów dot. zapotrzebowania na przeszkolenia resortowe funkcjonariuszy oraz sprawozdań w zakresie podnoszenia kwalifikacji resortowych i ogólnych celem zbilansowania potrzeb w tym zakresie,
 • wprowadzanie i uzupełnianie danych dot. szkoleń, kursów i egzaminów w systemie „SWOP” w celu ich aktualizacji,
 • opiniowanie raportów funkcjonariuszy i pracowników o skierowanie na studia resortowe i cywilne celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • zamawianie, rozdział książek i innych materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie biblioteki, i informacji bibliotecznej oraz ksiąg inwentarzowych KMP w Tarnowie dla potrzeb szkolenia, doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wiedza w zakresie dydaktyki.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
APLIKUJ TERAZ