Praca: Inspektor wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 120671

Warunki pracy

Zagrożenie korupcją, obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca pod presją czasu


W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).


Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Zakres zadań

 • Realizuje działania w zakresie: ustalania czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz ustawodawstwa kraju właściwego w pierwszej kolejności do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń w przypadku świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego, prowadzenia postępowań w zakresie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i wychowawczych, w tym także z wniosków zagranicznych, kwalifikacji świadczeń jako nienależnie pobranych oraz prowadzenia postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń, obsługi zagranicznych tytułów wykonawczych R017 oraz zagranicznych wniosków o potrącenia R001 w celu odzyskania należności
 • Udziela odpowiedzi na pytania właściwych organów zagranicznych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego za pomocą formularzy SED i kompletuje dokumentację w tym zakresie w celu przekazania informacji zagranicznym instytucjom właściwym,
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi w indywidualnych sprawach interwencyjno-informacyjnych w celu przekazania informacji stronom postępowań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów krajowych: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów unijnych: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość (poziom B1) języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego
 • umiejętność pracy pod presją czasu
APLIKUJ TERAZ