Praca: Inspektor wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 83787

Warunki pracy

Obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)


W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).


Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.


Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.


 

Zakres zadań

 • Realizuje sprawy związane z zawieraniem umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości ( lokalu, garażu, miejsca parkingowego), w tym gromadzi, kompletuje i analizuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postepowań dot. udostępnienia nieruchomości będących w dyspozycji MUW innym podmiotom, występuje do właściwych organów z wnioskami o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości, opracowuje projekty umów w zakresie budynku przy al. Solidarności 5 – 9 w Tarnowie,
 • Prowadzi i koordynuje sprawy związane z obciążaniem najemców w budynku delegatury z tytułu należnych opłat za użytkowane media i usługi,
 • Koordynuje sprawy związane z utrzymaniem w sprawności i na właściwym poziomie urządzeń technicznych zlokalizowanych w budynku delegatury – urządzeń elektrycznych, elektronicznych, schładzająco – grzewczych, dźwigów osobowych oraz sprzętu i urządzeń p.poż i systemów alarmowych,
 • Prowadzi sprawy organizacyjne związane z prawidłowym rozwojem i utrzymaniem infrastruktury budynku delegatury – nadzór nad zabezpieczeniem parkingu delegatury,
 • Przygotowuje nowe projekty, ekspertyzy i koncepcje dot. wykorzystania i eksploatacji budynku delegatury zgodnie z kompetencjami. W celu efektywnego wykorzystania zasobów delegatury w Tarnowie, Przygotowuje nowe projekty, ekspertyzy i koncepcje dot. wykorzystania i eksploatacji budynku delegatury zgodnie z kompetencjami. W celu efektywnego wykorzystania zasobów delegatury w Tarnowie,
 • Uczestniczy w dokonywaniu planu wydatków na kolejny okres budżetowy zgodnie z potrzebami w zakresie realizacji swoich zadań,
 • Koordynuje i nadzoruje realizację zgłoszeń od pracowników poprzez system informatyczny „Zlecenia serwisowe” dot. koniecznych do wykonania prac porządkowych, gospodarczych i technicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość struktur administracji publicznej oraz zagadnień związanych z jej funkcjonowaniem, w tym przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie
 • znajomość przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu KPA oraz przepisów o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność samodzielnego interpretowania treści dokumentów i przepisów prawa
 • umiejętność wyszukiwania informacji oraz precyzyjnego ich przekazywania
 • asertywność i odporność na stres
 • odpowiedzialność i dyskrecja
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dokładność i zdolność do efektywnej pracy pod presją czasu
 • umiejętność organizacji pracy
 • szybkość w podejmowaniu decyzji
 • komunikatywność
APLIKUJ TERAZ