Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 110853

Warunki pracy

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy w teren. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, materiały i urządzenia biurowe. Możliwość korzystania z samochodu służbowego. Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości i dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w tym nakazywanie usunięcia uchybień, zakazywania prowadzenia działalności - w przypadku kiedy jest ona niezgodna z warunkami weterynaryjnymi,
 • uznawanie danego stada bydła za uzrędowo wolne od gruźlicy, urzędowo wolne od brucelozy, lub wolne od brucelozy i urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła oraz uznawania gospodarstwa, w którym utrzymywane są owce i kozy , za urzędowo wolne od brucelozy lub wolne od brucelozy - jeżeli wymagania weterynaryjne dla danego rodzaju uznania są spełnione,
 • nadzór nad rejestracją zwierząt koniowatych i ich obrotem,
 • podejmowanie czynności w celu wykrycia lub wykluczenia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania,
 • nadzór nad podmiotami w zakresie dobrostanu zwierząt
 • kontrola gospodarstw w zakresie IRZ
 • nadzór nad organizowaniem targów,wystaw,pokazów zwierząt
 • prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia nie zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru
 • wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń
 • prowadzenie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym w tym przeprowadzanie kontroli planowych oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych nieprawidłowości
 • weryfikacji przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym
 • prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia nie zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • kontrola pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nowymi zadaniami oraz koniecznej sprawozdawczości
 • pobieranie próbek i przeprowadzanie badań urzędowych żywności, oraz organizacja szkoleń, bieżąca pomoc i doradztwo dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących rolniczy handel detaliczny

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne lub biologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość kpa
 • Umiejętność pracy w zespole