Praca: Główny księgowy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Brzesko
Ogłoszenie o naborze Nr 119724

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30;

 • praca w siedzibie urzędu,

 • wyjazdy służbowe i szkolenia,

 • praca wymagająca kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i mailowych.


2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner,

 • praca na pierwszym piętrze,

 • praca przy sztucznym oświetleniu.

Zakres zadań

 • Sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego PSP nad gospodarką finansową.
 • Opracowywanie przy współudziale komórek organizacyjnych planu budżetu, realizacja i rozliczanie budżetu Komendy Powiatowej PSP.
 • Prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej PSP i wykonywanie innych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami finansowo-księgowymi.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Realizowanie zadań związanych z wykorzystaniem środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji Komendy Powiatowej PSP.
 • Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych.
 • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej PSP.
 • Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie w programie PŁATNIK oraz przesyłanie elektroniczne do ZUS
 • Dokonywanie wstępnej kontroli: •zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, •kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.
 • Opracowywanie i bieżąca aktualizacja projektów przepisów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP z zakresu prowadzenia rachunkowości oraz spraw finansowych.
 • Współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań.
 • Sporządzanie analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej.
 • Realizacja zadań związanych z gospodarką finansową w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
 • Przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Spełnia jeden z poniższych warunków:
a)ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b)ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada
co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c)jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • posiadanie obywatelstwo polskiego
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, , ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o korpusie służbie cywilnej
 • znajomość stosowanego w PSP programu księgowo-płacowego Fortech, programu Płatnik, obsługi PUE ZUS, programu „Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją – EZD”
 • umiejętność analitycznego myślenia i sprawnej organizacji pracy
 • dyspozycyjność, dokładność, samodzielność, komunikatywność i terminowość oraz chęć uczestniczenia w szkoleniach i pogłębiania wiedzy w zakresie finansów
 • prawo jazdy kat. „B”