Praca: Drogomistrz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Drogomistrz
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 78327

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


- praca w terenie oraz administracyjno-biurowa przy użyciu urządzeń takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


-praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względów na nieprzystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych,


- nietypowe godziny pracy, w tym dyżury,


- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,


-horyzont czasowy planowania – do 1 miesiąca,


-korzystanie z samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


-wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,

Zakres zadań

 • Wykonuje objazdy i kontroluje drogi pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontroluje pas drogowy pod kątem jego ochrony, kompletuje dane o drogach i zdarzeniach na drogach oraz urządzeniach obcych,
 • Kontroluje roboty utrzymaniowe i zgłasza uwagi w zakresie tych kontroli przełożonemu,
 • Kontroluje roboty zlecone w drodze przetargów,
 • Prowadzi i koordynuje prace w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 • Współpracuje z organami administracji samorządowej, Policją, służbami ratowniczymi w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Przygotowuje dane do robót, aktualizuje ewidencje dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji .

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane,
 • praktyczna znajomość pakietu MS - Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie uprawnień do kierowania ruchem,
 • Znajomość przepisów: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Kodeks postępowania administracyjnego,
APLIKUJ TERAZ