Praca: Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Bochni
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bochnia
Ogłoszenie o naborze Nr 114257

Warunki pracy

-       praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych;


-       praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • W celu zapewnienia sprawnego obiegu poczty koordynuje pracę sekretariatu głównego, co polega na rozdzielaniu zadań i monitorowaniu stopnia ich wykonania. Ponosi odpowiedzialność za stan i ochronę dokumentów przyjętych do sekretariatu. Odpowiada za przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie przekazywanie i wysyłanie dokumentów
 • Podczas uroczystości, świąt i wizyt przedstawicieli samorządu, wyższych przełożonych i innych osób, zapewnia w niezbędnym zakresie obsługę kierownictwa komendy
 • W celu umożliwienia wykorzystania informacji zawartych w dokumentach ostatecznie załatwionych, prowadzi rejestry pozostające na stanie sekretariatu
 • Przy wykorzystaniu wdrożonych systemów teleinformatycznych (w tym INTRADOK) dokonuje wprowadzenia - rejestracji dokumentów wpływających do jednostki oraz będących w ruchu pomiędzy jednostką, a podmiotami zewnętrznymi
 • Ustala czas i terminy przyjęć interesantów przez kierownictwo jednostki, łączy rozmowy telefoniczne, ustalając odbiorcę właściwego do załatwienia danej sprawy
 • Prowadzi i aktualizuje ewidencję obowiązujących aktów prawnych oraz zapoznaje z nimi pracowników wskazanych przez bezpośredniego przełożonego oraz kierownika jednostki
 • Kompletuje dokumenty oraz przygotowuje akta do archiwum i wybrakowania, sporządza spisy akt. Sporządza spisy akt przekazanych do archiwum i protokołów brakowania dokumentacji kat. „BC”. Zwraca wykonawcom merytorycznym dokumenty, w przypadku gdy nie zwierają wszystkich niezbędnych elementów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość obsługi komputera i pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole oraz dostosowania się do zmiennej/rozwijającej się dynamicznie sytuacji
 • znajomość obsługi policyjnego systemu informatycznego IntraDok
 • znajomość zapisów „Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok pracy w jednostkach Policji
 • uprawnienia do pracy z dokumentami niejawnymi – poświadczenie bezpieczeństwa
APLIKUJ TERAZ