Praca: Inspektor bhp

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
Inspektor bhp
Miejsce pracy: Bochnia
Numer: StPr/21/0715
OBOWIĄZKI:
1) przeprowadzanie szkoleń wstępnych, okresowych dla wszystkich pracowników z dziedziny BHP oraz w zakresie udzielana pierwszej pomocy,2) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP i p. poż. na wszystkich stanowiskach pracy,3) prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy oraz z drodze do pracy i z pracy,4) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych, organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników, poprawę warunków pracy oraz zachowania wymagań ergonomii,5) współdziałanie w zakresie BHP z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi jednostkami stosownie do potrzeb oraz nadzór nad realizacją wydanych przez nie zaleceń i postanowień,6) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,7) udział w dokonywaniu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz opracowywanie kart ryzyka zawodowego,8) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,9) opracowywanie zakładowych układów zbiorowych, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,10) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństw i higieny pracy oraz ergonomii,11) reprezentowanie pracodawcy przez organami kontrolującymi,12) oznaczenie budynków, obiektów budowlanych lub terenu do przeprowadzenia akacji ewakuacyjnej i ratowniczej, zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub ich terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,13) wykonywanie innych, niewymienionych powyżej zadań, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby BHP (Dz. U. 197 nr 100, poz. 704 z późn. zm.) w zakresie właściwym dla Urzędu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania inne:

Wymagania wyższe (w tym licencjat)* o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub studia podyplomowe w tym zakresie, Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Inspektora BHP. Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub studia podyplomowe w tym zakresie, Posiada aktualne szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników służby BHP, Posiada znajomość przepisów prawnych w zakresie BHP, p. poż., kodeksu pracy, Nieposzlakowana opinia. Umowa na czas określony 5 godzin tygodniowo, godziny do pracy do ustalenia. Wymagania dodatkowe : wiedza w zakresie administracji publicznej, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność, terminowość i sumienność, komunikatywność i umiejętność współpracy. dobra znajomość obsługi pakietu Office, komunikatywność, umiejętność prowadzenia szkoleń, Wymagane dokumenty : CV i list motywacyjny, Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny opatrzone klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). Dodatkowe dokumenty: Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2021 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 67, 32-700 Bochnia. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Inspektor BHP w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Bochni

Miejsce pracy:

Bochnia


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni